Оптимизирайте бизнес процесите си!

Създаването на стойност и задоволяването на клиентските потребности и очаквания са в основата на мисията и целите на всяка компания и се основават на бизнес процесите, протичащи в нея. Можем да определим последните като строго фиксирана последователност от дейности, включващи човешки ресурси, оборудване, информация, програми и др., чиято цел е създаване на стойност.

Погрешно е схващането, че ако работният процес и фирмата функционират нормално, то оптимизация не е необходима. Въвеждането на иновации, анализирането на процесите и тяхната оптимизация, което не трябва да е еднократен акт, а системно фирмено поведение, са конкурентно предимство за компанията, помагат ѝ за спестяване на време, ресурси, подобряване на обслужването, вътрешно фирмената комуникация и координацията между звената, улесняват процеса на взимане на управленски решения и в крайна сметка повишават добавената стойност на фирмата. Дори малките стъпки, предприети в посока оптимизация на бизнес процесите, могат да имат голям ефект за повишаване на продуктивността и ефективността на компанията, за по-бързо и по-качествено постигане на поставените бизнес цели.

Видове бизнес процеси

Най-важен за съществуването на фирмата безспорно е процесът, пряко свързан с удовлетворяване на клиентските очаквания и потребности, водещ до реализиране на печалба за фирмата, поради което го наричаме основен.

Спомагателният е свързан с вътрешно фирмената комуникация, движението на документи, взаимодействието между звената и няма пряка стойност за клиента, но е нужен за нормалната работа на компанията и може да подобри работния процес като цяло, да спести време и ресурси.

Въвеждането на редица програми – складови, счетоводни, както и автоматизацията, помагат за създаване на ред в документацията, движението, архивирането и бързото откриване на необходимата информация, улесняват достъпа до нея, пестят време на служителите, което може да бъде вложено в основните цели на фирмата.

Внедряването на решения за управление на информацията пести време за търсене на файлове, оферти, папки, а автоматизирането на плащанията и обработката на фактури минимизира възможността за грешки чрез елиминиране на човешкия фактор, намалява времето и разходите при обработка.

Платформите за управление на човешките ресурси – наемане, обучение, осигуровки и т.н. помагат това да става бързо и точно.

Третият вид бизнес процес е управленският, чиято важност произтича от това, че ясно разпределените управленски функции, права, отговорности, структура и йерархия са от полза при проследяване на процесите и качеството на продуктите и създават ползотворна работна среда с точно разпределени задачи, в която липсва напрежение.

Кога е крайно необходимо да помислим за оптимизация?

Динамично променящият се пазар, системно нарастващата конкуренция, появата на нови „играчи“ с модерно и иновативно мислене налагат установените бизнеси да се развиват, отговаряйки на промените в потребителските нагласи, да оптимизират начина, по който управляват процесите.

Оптимизация е крайно необходима, когато се наблюдават непрекъснато нарастване на персонала, на нивата на управление, на подразделенията, липса на единна информационна система, когато решенията се взимат и довеждат бавно до знанието на служителите или се наблюдава загуба на време в търсене на информация, документи и в техния обмен между звената.

Необходима е и когато има влошен работен климат, породен от неясните задължения и отговорности на всеки служител, при отчитане на грешки поради трудна комуникация и при забелязване на дейности, които са останали без контрол. Оптимизацията ще спомогне за увеличаване на контрола, намаляване на разходи, време, ресурси, по-точно планиране, подобряване на качеството, по-добър вътрешен микроклимат, по-добра комуникация, подобряване на производителността.

„Оптимизация на бизнес процесите“ ще бъде и темата на следващата среща на Алфа Групата. Тя ще се проведе на 17.6.2021г., четвъртък, между 9:00-13:00ч. Наш домакин ще бъде екипът на фирма Реализатори, член на Алфа Групата от самото ѝ начало. Те ще ни посрещнат в новия си, по-голям офис, включващ и разширена производствена база и съвременна зала за обучения и групови занимания.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: